1. Inschrijving Cursussen
1.1 Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.2 De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden
geruild.
1.3 Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.
1.4 Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet gaat u de
verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld, ook wanneer u in termijnen betaald.
1.5 De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus,
tenzij anders vermeld.
1.6 Uw inschrijving zal niet behandeld worden indien na toezending van twee aanmaningen nog
rekeningen van u bij Tim Koldenhof Producties openstaan. U krijgt in dat geval van ons schriftelijk
bericht. Na betaling van openstaande facturen kunt u zich, indien er plaats is, alsnog voor de
gewenste cursus inschrijven.
1.7 Uw inschrijving geldt tot wederopzegging. Voor het volgende seizoen hoeft niet opnieuw worden
ingeschreven.

2. Annulering (de cursist is nog niet gestart)
2.1 Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar administratie@timkoldenhof.nl. Uw
annulering geldt pas wanneer deze per e-mail is bevestigd door Tim Koldenhof Producties.
2.2 Bij inschrijving voor een les kan er tot 10 dagen voor aanvang van de eerste les schriftelijk
worden afgemeld zonder financiële consequenties.
2.3 Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het cursusgeld te betalen.

3. Opzeggen (de cursist is gestart met de lessen)
3.1 Voor alle cursussen geldt een opzegtermijn vóór de 15e van de maand, zodat er geen contributie
wordt geïnd voor de daaropvolgende maand.

4. Restitutie
4.1 Bij lesuitval wordt de les in de regel ingehaald.
4.2 Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

5. Betalingen
5.1 Het volledige maandbedrag dient voor de eerste van elke maand te zijn overgemaakt. Er wordt
vooraf, ronde de 27e, geïncasseerd.
5.2 Wijze van betalen: in de bevestigingsbrief of e-mail die u ontvangt na inschrijving staat
beschreven hoe de betaling verloopt.
5.3 Het seizoen loopt van 2 september 2019 t/m 18 juli 2020. De lessen lopen gelijk aan de
(basis)school vakanties. Er worden geen lessen gegeven in de vakanties. De contributie wordt 11
maanden geïncasseerd.

Betalingswijze:
1. U kunt het gehele bedrag per cursusjaar betalen.
2. U kunt het bedrag per automatische incasso, per maand vooraf betalen.
3. U kunt een betalingsafspraak met Tim Koldenhof Producties overeenkomen. Let wel op;
ook als u in termijnen betaald, blijft u uiteindelijk het gehele bedrag verschuldigd.
4. U kunt het bedrag samen met Stichting Leergeld betalen.

5.4 Tim Koldenhof Producties zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen:
• Sturen van een herinnering.
• Sturen van een tweede herinnering (inclusief € 15,00 administratieve kosten).
• Inschakelen incassobureau.
5.5 Wanneer een cursist zich voor het eerst inschrijft voor een cursus geldt dat er bij de eerste
betaling € 15,00 euro administratiekosten worden verrekend (dit geldt alleen bij doorlopende
lessen, niet bij cursusreeksen).
5.6 Additionele kosten: Het maandelijks contributiebedrag is gebaseerd op de wekelijkse lessen.
U dient er rekening mee te houden dat er bij (kerst)presentaties en eindshows toegangsprijzen
worden gehanteerd.
Deze kosten kunnen fluctueren en zijn onder meer afhankelijk van de locatie. U wordt hier tijdig
over geïnformeerd.

6. Algemeen
6.1 Tim Koldenhof Producties behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er
onvoldoende inschrijvingen zijn.
6.2 Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden via 055-3013143,
via de e-mail afwezig@timkoldenhof.nl.
6.3 Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk
zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.
6.4 Tim Koldenhof Producties is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van
eigendommen en goederen van cursisten. Tim Koldenhof Producties is tevens niet aansprakelijk
voor schade, aangebracht door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte.
6.5 In de regel geldt dat tijdens vrije dagen en in vakanties, welke gelden voor Midden Nederland,
geen lessen en cursussen worden gegeven.
6.6 Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus, over medewerkers of
over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met Tim Koldenhof Producties.
6.7
Tim Koldenhof Producties heeft het recht de Deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen.
Bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling of wangedrag.
6.8 Deelnemer geeft kosteloos, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tim Koldenhof
Producties om zijn/haar naam en beeltenis te gebruiken en (delen van) het
beeldmateriaal(herhaald) openbaar te (doen) maken of te verveelvoudigen via welke vorm van
media en distributie dan ook, alsmede (delen van) het beeldmateriaal anderszins te exploiteren in
de meest ruime zin van het woord, inclusief promotiedoeleinden, door Tim Koldenhof Producties.
Tijdens optredens wordt er zonder toestemming gefotografeerd, tijdens de les(sen) wordt er eerst
toestemming gevraagd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berusten alle rechten van
intellectuele eigendom die zijn ontstaan bij de totstandkoming van de voorstelling of anderszins
verband houden met de deelname van Ondergetekende, uitsluitend bij Tim Koldenhof Producties.
6.9 Behalve in het geval van opzet en/of grove schuld zijn Tim Koldenhof producties en/of door haar
ingeschakelde derden bij de realisering van de kampen niet aansprakelijk voor door Deelnemer
eventueel te lijden (materiële en immateriële) schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
lichamelijke, psychologische en/of medische schade, indirecte schade, vertragingsschade,
gevolgschade en/of schade wegens gederfde winst, die op enigerlei wijze is of zal ontstaan als
gevolg van de kampen. Deelnemer is volledig aansprakelijk door haar aangebrachte schade aan
apparatuur en/of decor, of schade aan gebouwen.
6.10 Iedere bepaling uit deze overeenkomst is afscheidbaar en afsplitsbaar van de andere bepalingen.
De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling zal niet, geheel of gedeeltelijk, in de
weg staan aan de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling uit deze
overeenkomst. In voorkomende gevallen zal Tim Koldenhof Producties een ongeldige of
niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling van vergelijkbare
inhoud en draagwijdte, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke
bedoeling van partijen.
6.11 Het bij ons bekende e-mailadres wordt automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Tim
Koldenhof Producties na akkoord gaan van de algemene voorwaarden.
6.12 In uitzonderingsgevallen is er een mogelijkheid tot korting, waarbij wij vooralsnog uitgaan van: 2e
les 5% korting, 3e les 7% korting, 4e les 10% korting.
• Korting wordt gerekend over het totaalbedrag.
• Geldt niet voor vooropleidingslessen; deze kunnen dan ook niet worden opgeteld bij de
reguliere lessen.
• Korting geldt niet voor cursusreeksen.
6.13 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten
ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van de nadere overeenkomsten zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.